نتایج هجدهمین دوره مسابقات دانشجویی

 

هجدهمین دوره مسابقات سالیانه دانشجویی موسسه بتن آمریکا(ACI)-شاخه ایران

کنفرانس بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب)

FRC Bowling Ball Competition

#First Place: تیم پورآویدا (1) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

#Second Place: تیم مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

#Third Place: تیم B دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

Concrete Cube Competition

 

#First Place: تیم نقش جهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

#Second Place: موسسه غیر انتفاعی روزبه زنجان

#Third Place: تیم باهنر دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز

Art of Concrete competition

#First Place: تیم گروه 1 موسسه غیر انتفاعی آل طه

#Second Place: تیم پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شال

#Third Place: تیم کاسپین دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

ACI Paper Bridge Competition

 

#First Place: تیم Aدانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

#Second Place: دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

#Third Place:  موسسه غیر انتفاعی علوم و توسعه پایدار آریا

ACI Egg Protection Device Competition

  

#First Place: دانشکده فنی وحرفه ای شهید منتظری مشهد

#Second Place: تیمA دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

#Third Place: دانشگاه آزاد واحد صوفیان

Pervious Concrete Cylinder Competition

#First Place: تیم مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

#Second Place: تیم مکران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

#Third Place: تیم آنزان دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز

ACI Egg Protection Device Best Design

#First Place: دانشکده فنی و حرفه ای امام علی (ع) یزد

 #Second Place: دانشکده فنی و حرفه ای امام محمد باقر (ع) ساری 

#Third Place: تیم2 موسسه غیر انتفاعی طبری بابل

برای دیدن و دانلود عکس های هفدهمین دوره مسابقات سالیانه دانشجویی موسسه بتن آمریکا(ACI)-شاخه ایران، کنفرانس بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب) به بخش تصاویر مراجعه نمایید.