توجه: شرکت کنندگان مسابقه کارایی ملات

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در مسابقه کارایی ملات

 

شرکت کنندگان در این مسابقه می بایست نمونه های مواد و مصالح خود را به همراه گزارش کار (کتبی و فایل pdf ) تا تاریخ ۹۵/۱۰/۱ تحویل دبیرخانه همایش دهند.

همچنین شرکت کنندگان در این مسابقه روز ۹۵/۱۰/۴ می تواند در زمان بررسی نمونه ها خود توسط موسسه حضور داشته باشند

روی بسته ارسالی، آدرس، کد پستی و تلفن حتمی ذکر شود