آموزش

دوره های آموزشی تخصصی موسسه بین المللی بتن امریکا(ACI) -شاخه ایران در سال 139۴

علاوه بر اعطای گواهی نامه بین المللی،

این دوره ها مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

سازمان ملی استاندارد کشور،

و سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد

دوره های آموزشی تخصصی موسسه بین المللی بتن امریکا ACI با اهداف:

1) آموزش و ارتقای دانش تئوری  2) تعلیم مهارتهای تکنیکی و شایسته پروری 3) اشاعه بینش ارزشهای فرهنگ رفتار انسان گلوبال ایرانی- 4) منش فرهنگ رفتار سازمان کار و اجتماع ایرانی براساس استانداردهای بین المللی ( موسسه آزمایشات استاندارد مواد و مصالح امریکا ASTM  ) و انجمن حمل و نقل و بزرگراه های ایالتی امریکا (  AASHT0 ) تعریف و طراحی گردیده.

با توجه به کارآیی و اثر بخشی آن در جهت کمک به ارتقای سطح دانش علمی و عملی و مهارتی دانشجویان،  مهندسان عمران و محققان کشور توسط مرکز تحقیقات بتن " متب "  تنها عنوان مجری برنامه های علمی و آموزشی موسسه بین المللی بتن امریکا ACI - شاخه ایران  و با مشارکت دانشگاه علوم و توسعه آریا برگزار می گردد.

دوره های آموزشی تخصصی موسسه بین المللی بتن امریکا ACI شامل:

 سطح یک  : دوره های آموزش دانش و تعلیم مهارت های تکنیک های کابردی آزمایشات پایه I بتن کارگاهیACI 

-بخش اول : مرور پایه ای بر دانش تئوری و تعلیم مهارتهای تکنیکی کاربردی نظم جدید پدیده سیستم زنده بتنی
-بخش دوم : آزمایشات کنترل کیفیت بتن تازه اختلاط
- آرمایش جهت نمونه گیری از بتن تازه اختلاط ، مطابق با استاندارد ASTM C172 
- آزمایش جهت تعیین دمای بتن سیمان پرتلندی تازه اختلاط ، مطابق با استاندارد ASTM C 1064
- آزمایش جهت اندازه گیری اسلامپ فوامی بتن با سیمان هیدرولیکی ، مطابق با استاندارد ASTM C 143
- آزمایش جهت تعیین  جرم حجمی ، راندمان و مقدار هوای بتن، مطابق با استاندارد ASTM C 138
- آزمایش جهت تعیین مقدار حباب هوای بتن تازه مخلوط شده به روش فشاری، مطابق با استاندارد ASTM C 231
- آزمایش جهت تعیین حباب هوای بتن تازه مخلوط شده به روش حجمی ، مطابق با استاندارد ASTM C 173
-ساخت و عمل آوری نمونه بتنی آزمایشی در کارگاه مطابق با استانداردASTM C 31
-تعیین وزن مخصوص و تخلخل سنگدانه ها ، مطابق با استاندارد ASTM C 29
-بخش سوم : سیستم کنترل کیفیفت واحد های بتن آماده 
-مشخصات بتن آماده و تازه اختلاط ، مطابق با استاندارد ASTM C 94


سطح دوم : کاربرد آزمایشات  کاربردی و کارگاهی مصالح سنگی و طرح اختلاطACI

-تبیین و تشریح جامع تعییر الگواره ( پاردایم ) تکنولوژی بتن و زیر سیستم های تشکیل دهنده زنده بتن 
-آزمایش و نمونه برداری از سنگدانه ، مطابق با استاندارد ASTM D75 و AASHTOT 2 
-آزمایش کاهش نمونه های سنگدانه به اندازه آزمایش، مطابق با استاندارد ASTM D 702 و 
 AASHTOT 248 
-آزمایش کاهش ریزتر از الک 75MM در سنگدانه معدنی با شستشو ، مطابق با استاندارد ASTM C 117 و
11 AASHTOT
-آزمایش دانه یندی سنگدانه های ریز  و درشت با الک، مطابق با استاندارد ASTM C 136 و
 AASHTOT 27 
-آزمایش مقدار رطوبت کل سنگدانه ها بوسیله خشک کردن ، مطابق با استانداردASTM C 566 و AASHTOT 255
-آزمایش کلوخه های رسی و دانه های سست در سنگدانه ، مطابق با استانداردASTM C 142 وAASHTOT 112 
-آزمایش آماده سازی خسک نمونه های دست خورده ، خاک و سنگدانه خاک جهت آزمایش ، مطابق با استاندارد ASSHTOT 87 
-آزمایش تعیین حد روانی خاک ، مطابق با استاندارد AASHTOT 89 
-آزمایش دانه های پولکی ، دانه های طویل یا دانه های سوزنی و طویل در سنگدانه درشت، مطابق با استاندارد ASTM D 4791 
-آزمایش تعیین حد خمیری و نشانه خمیری خاک ها، مطابق با استاندارد ASSTHOT 90 
-آشنایی با طرح نسبت بندی نوین سنگدانه ها
-مروری بر طرح اختلاط بتن ACI 211


سطح سه : بازرس بتن آمادهACI

-بخش اول : مرور اجمالی بردانش تئوری دوام و مهارتهای تکنیکی کاربردی بتن مبتنی بر روش تمامیت سیستم 
-بخش دوم : کنترل و ارزیابی و مشخصات بتن آماده
-بخش سوم : سیستم کنترل کیفیت واحدهای بتن آماده 
-مشخصات بتن آماده ، مطابق با استاندارد ASTM C94 
-راهنما جهت بازرسی تجهیزات بتن آماده و آزمایش کردن بتن آماده ACI 31101 
-فهرست های کنترل ( چک لیست) جهت بارزس بتن آماده
-بخش چهارم : آزمایشات کنترل کیفی 
-آزمایشات کنترل کیفیت بتن آماده ( تازه اختلاط ) 
-آزمایشات کنترل کیفیت سیمان
-آزمایشات کنترل کیفیت مصالح سنگی 
-آزمایشات غیر مخرب بتن سخت شده
-بخش پنجم : شرایط کنترل و پذیرش بتن ( I Manual of concrete inspectlan ACI
-شرایط پذیرش بتن 
-مفهوم آماری تضمین کیفیت (کنترل کیفیت و کیفیت پذیرش )بتن تازه اختلاط ACI 214
-بخش ششم : طرح اختلاط بتن مبتنی بر نظام سیستمی " مقاومتی دوامی "
-بخش هفتم : چک لیستهای کنترل و بازرسی 
-بخش هشتم : محاسبات


-سطح چهار : تولید بتن، انتقال، استقرار، تراکم، پرداختکاری، عمل آوریACI

-بخش اول : مرور پایه ای بر نظم جدید پدیده سیستم زنده بتن مبتنی بر  روش تمامیت سیستم بتن تازه اختلاط 
-بتن سخت شده 
-دوام بتن 
-بخش دوم : انتخاب و کاربرد سیمان در بتن 
-بخش سوم : مواد دارای ترکیبات سیمانی 
-بخش چهارم : مصالح سنگی در بتن 
-بخش پنجم : افزودنیهای بتن 
-بخش ششم : آب مصرفی در بتن 
-بخش هفتم : بتن هواداده شده 
-بخش هشتم : طرح نسبتهای دانه بندی سنگدانه بر حسب معیار نظام نوین سیستیمی " مقاومتی دوامی " 
-بخش نهم : تغییرات حجمی بتن 
-بخش دهم : آزمایشات کنترل کیفیت بتن 
-بخش یازدهم : کنترل و بازرسی و مشخصات استاندارد بتن آماده 
-بخش دوازدهم : شرایط کنترل  و پذیرش بتن 
-شرایط پذیرش بتن 
-شیوه آماری تضمین کیفیت بتن ( کنترل کیفیت و کیفیت پذیرش ) 
-بخش سیزدهم : بتن های با عملکرد بالا
-بخش چهاردهم : بتن های پیشرفته و ویژه 
 
 

 شماره تماس جهت ثبت نام : 88799345