دوره های تولید بتن، انتقال، جایگیری، تراکم، پرداخت کاری و عمل آوری ACI

           
   
   

سطح چهار :     (Concrete flatwork and finisher technicianACI  )

   
   

تکنولـوژی بتن مبتنـی بر نظام نـوین سیستمی مقـاومت دوامی                                         

(توليد، نگهداری، انتقال،استقرار، تراكم، پرداختكـاري، عمل آوري ، كف سازي، روسـازي )

بخش اول : مرور پایه ای بر نظم جدید پدیده سیستم زنده   بتن مبتنی بر روش تمامیت سیستم   

 بتن تازه اختلاط      

بتن سخت شده

دوام بتن

بخش دوم : انتخاب و کاربرد سیمان در بتن

بخش سوم : مواد دارای   ترکیبات سیمانی

بخش چهارم :مصالح سنگی در بتن

بخش پنجم : افزودنیهای بتن

بخش ششم : آب مصرفی در بتن

بخش هفتم : بتن هواداده شده

بخش هشتم : طرح نسبتهای دانه بندی   سنگدانه بر حسب معیار نظام نوین سیستمی "مقاومتی دوامی "

بخش نهم : تغییرات حجمی بتن

بخش دهم : آزمایشات کنترل کیفیت بتن  

بخش یازدهم : کنترل و بازرسی و مشخصات   استاندارد بتن آماده

بخش دوازدهم: شرایط کنترل و پذیرش بتن

شرایط   پذیرش بتن      

شیوه آماری تضمین کیفیت بتن (کنترل کیفیت و کیفیت پذیرش)

بخش سیزدهم : بتن های با عملکرد بالا

بخش چهاردهم : بتن های پیشرفته و ویژه