اهداف موسسه

  • رتقا و توسعه فرهنگ مقاوم سازي در برابر زلزله، انفجار و آتش سوزی در جامعه

  • ارتقاي سطح علمي و فني كارشناسان و دست اندركاران صنعت بتن

  • آشنايي با نظام نوين مقاومتي- دوامي بتن به عنوان معيار سنجش بر اساس تغيير الگوواره(Paradigm shift) تكنولوژي بتن

  • فعاليت در زمينه توسعه امور فرهنگي و آموزش بتن

  • تشكيل كميته هاي تخصصي براي كليه رشته ها و تدوين آيين نامه ها، استانداردها و دستورالعملهاي بتن مبتني بر فعاليتهاي بتني و سازه اي

  • حضور فعال كارشناسان متخصص بتن به منظور استفاده در بخش هاي كارشناسي عمران، سازه، معماري، خدمات كارشناسي، تدريس علوم، دانش و مهارت هاي كاربردي بتني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي

  • ایجاد زمینه های تبادل اطلاعات و انتقال دانش گلوبال با استفاده از ابزار های مرتبط

  • ايجاد امنيت شغلي براي اعضاي مؤسسه و دفاع از حقوق قانوني آنان

  • حمايت هاي لازم در راستاي بهبود وضع معيشتي اعضا و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي آنان

  • اطلاع رسانی و ارتقای سطح عمومی و تخصصی دانش بتن